Adrian Rosca No Comments

Förmedlingsprocessen – Steg för steg

 

Steg 1 – Inledning och faktainsamling

Det allra viktigaste är att du som uppdragsgivare känner förtroende för oss företagsmäklare och att vi till fullo förstår din verksamhet. Vid ett första möte ställer därför ett antal frågor i syfte att lära oss din verksamhet för att på bästa vis kunna presentera företaget i ett prospekt för tilltänkta intressenter.

 

Steg 2 – Produktion och marknadsföring

I steg 2 arbetar vi tar fram ett försäljningsprospekt där du som uppdragsgivare godkänner beskrivningen av ditt företag, dess möjligheter, ekonomiska förutsättningar mm. Försäljningsprospektet innehåller även en sammanfattande SWOT – där vi tydliggör styrkor och svagheter, möjligheter och eventuella hot.

Tillsammans bestämmer vi sedan strategi för kommunikationen till marknaden som kan vara öppen eller dold (dvs inte uttalat vilket företag som avses). Du väljer. Var skall vi synas och presentera ditt företag. Här har vi flera olika möjligheter som annonsering, direktutskick till utvalda intressenter mm.

Vartefter intresseanmälningarna kommer in hanterar vi dessa där man först erbjuds fyll i ett sekretessavtal innan ytterligare information om verksamhet tillsänds. Även här väljer du vem som skall få ta del av informationen.

 

Steg 3 – Inledande förhandling

När vi identifierat och kvalificerar spekulanterna vidtar möten, inledande förhandling med indikativ budgivning, förhandling av köpeskilling och andra nyckelvillkor i överlåtelsen.

När vi därefter kommit till samförstånd om ett avslut med någon av spekulanterna så skrivs en avsiktsförbindelse – ett Letter of Intent (LOI) – som innehåller nyckelvillkoren i den tänkta affären
och överlåtelsen. Inte helt sällan innehåller denna fasen att köparen erlägger en kontantlikvid och handpenning för att bägge parter skall kunna känna sig säkra på att affären genomförs.

 

Steg 4 – Företagsbesiktning – avtalsförhandlingar

Tiden mellan Letter of Intent fram till dess att de nya ägarna tillträder används till att göra en företagsbesiktning eller som det vanligare kallas Due Diligence (DD) samt att lära sig verksamheten mera på djupet.

Här går man igenom företaget mera i detalj med avseende på ingångna avtal och kontrakt, affärsläge mm. Träff med personal och olika leverantörer, banker mm kan förekomma under besiktningen där även ekonomiska underlag genomlyses.

Under denna delen i processen tar man även fram det slutgiltiga aktieöverlåtelseavtalet som vid dess undertecknade ersätter det LOI som tidigare tecknats.

 

Steg 5 – Tillträde

Tillträde av verksamheten (aktier eller inkråm) sker vanligtvis på en Bank då en ekonomisk transaktion ligger till grund för själva köpet.

Vid tillträde har vi som mäklare upprättat en tillträdes promemoria som följs enligt nedan.

  • Erläggande av köpeskillingen till Säljarens konto alternativt till ett klientmedelskonto
  • Anteckna köparen som ägare i bolagets aktiebok 
  • Överlämnade av aktiebok och aktiebrev i bolaget
  • Tillse att rådighet över bolagets konton överförs
  • Utfärdande av generalfullmakt för av Köparen utsedda personer
  • Genomförande av extra bolagsstämma
  • Anmälan om ändring av ovan till Bolagsverket