Företagsvärdering

Vår huvudsakliga verksamhet är att sälja och förmedla företag vilket innebär att vi kontinuerligt får information om hur prissättningen sett ut i olika branscher, vad som efterfrågas och vad som är mindre eftersökt.

Det finns ingen exakt vetenskap om hur ett företag skall värderas då det till sist är ”marknaden” som bestämmer värdet.

tablet_blog

Olika värderingsmetoder

Den kanske vanligaste metoden och den som de flesta också känner till är multipelvärdering. Metoden innebär att man sätter bolagets värde i relation till en vinstvariabel, till exempel vinst efter skatt (P/E-tal). I denna värdering definieras P/E som ett pris på företaget dividerat med det rörelseresultat (EBIT) belastat med schablonskatt. Parametrar som styr P/E-talet är tillväxt, personberoende faktorer, vinststabilitet över tid samt branschens attraktivitet. Onoterade bolag brukar ligga på ett P/E-tal på 3-7.

Enkelt uttryckt så beskriver denna typen av värdering en modell för hur lång tid tar det för de nya ägarna att med befintlig verksamhetsutveckling och takt att betala av köpeskillingen.

Exempel: Låt säga att ett företag har en vinst på 500 000 kr EBIT (Vinst före finansiella kostnader och skatt). Med en multipel på 3 skulle bolaget vara värt 1,5 MSEK vilket innebär att det tar 3 år för de nya ägarna att ”tjäna ihop köpeskillingen”. Med samma logik tar det 5 år att tjäna ihop köpeskillingen om man enas om en multipel på 5 osv. Vilken multipel man använder beror på bransch, potential, utveckling mm. Man kan säga att multipeln är en beskrivning av framtidstro (lite vårdslöst uttryckt).

Vid substansvärdering utgör företagets eget kapital grunden för företagets värde för aktieägarna.

Här justeras det egna kapitalet med kapitalandelen av obeskattade reserver samt över- och undervärden i företagets olika tillgångar och skulder. Notera att substansvärdering i stort baserar sig på historisk ekonomisk information. Vidare tar man inte hänsyn till företagets framtida avkastning och risk. Enkelt uttryckt så värderas nuläget och inte framtida potential.

Gjorda investeringar värderas lågt och man tar inte hänsyn till intellektuellt kapital, marknadspotential mm.

Det kanske mest korrekta värdet på ett bolag får man genom en avkastningsvärdering, dvs. vad bolaget kan återbetala till sin ägare sett över en given tid. Denna metod bygger på framtida prognoser och tar därmed indirekt hänsyn både till företagets konkurrenskraft och marknadens utveckling.

Denna metod ställer dock höga krav på den som skall försöka sia om framtiden och lämna prognosen. Hur bra är prognosen gjord och hur väl kommer den att kunna införlivas och eller överträffas. Avkastningsvärdering är därför enklare att göra i mogna branscher än branscher under tillväxt som från tid till annan kan vara svåra att prognostisera.