Sälja Aktiebolag eller inkråm?

November 6, 2019

Det finns inget enkelt svar på vad som är bäst, försäljning av aktier eller försäljning av inkråmet i verksamheten.

Säljer man bolagets aktier tar man som nybliven aktieägare enkelt uttryckt över det yttersta ansvaret för den löpande verksamheten i samband med att aktierna byter ägare. Ingångna avtal och utfästelser följer organisationsnumret varför det mesta fortsätter ”som vanligt”. Notera dock att det kan finnas skrivningar i ingångna avtal som anger att avtalet upphör att gälla vid ett ägarskifte (change och control). 

Detta förekommer ofta vid exempelvis Franchiseavtal eller Distributionsavtal där utställaren av avtalet (motparten) skall godkänna den nya aktieägaren. Även Hyresavtal kan ibland innehålla denna typen av skrivning. Det kan också finns liknande skrivningar om man exempelvis vunnit eller är en del av en offentlig upphandling.

Vid en inkråmsöverlåtelse är det en öppnare diskussion om vad som skall ingå vid en verksamhetsöverlåtelse. Ingångna avtal med kunder och leverantörer, personal, kundregister, varukännetecken, hemsida, hyresavtal, telefonnummer, eventuella patent eller andra immateriella rättigheter är några av de delar man tar upp till förhandling.

Oavsett vilket alternativ man väljer eller står inför så reder vi ut detta tillsammans.

Köpa företag / Sökuppdrag

November 6, 2019

Köpa företag är ett snabbt och effektivt sätt att skapa tillväxt i den nuvarande verksamheten, att vinna stordriftsfördelar, ta marknadsandelar eller på annat vis bredda eller fördjupa verksamheten.

Vi erbjuder att genomföra sökuppdrag där vi aktivt (efter överenskommelse med dig som uppdragsgivare) kontaktar potentiella företag som kan tänkas passa in i din verksamhet.

Vill du veta hur det fungerar kontakta oss så berättar vi mer.

Allt annonseras inte publikt

November 6, 2019

Det är inte alla företag som vill att vi annonserar ut deras verksamhet även om det sker ”inkognito”.

Är du aktivt sökande efter ett bolag till salu eller på annat vis vill investera som delägare och partner. Anmäl dig då till vårt nationella intressentregister som Exitpartner tillhandahåller. På så vis ser både vi och våra kollegor på Exitpartner runt om i landet vad du letar, vad du har för preferenser på verksamhet, storlek mm.

Generationsskifte

October 25, 2019

Ett generationsskifte kan vid en första anblick tyckas enkelt att genomföra. En yngre generation tar över verksamheten, antingen inom eller utom familjen.

Oavsett om den tilltänkta köparen är en familjemedlem eller en extern köpare hjälper vi dig att lotsa rätt i processen. Rätt värdering, betalningsmodell, överföringsfasen, introduktion mm.

Sälja företag

February 7, 2017

Förmedlingsprocessen – Steg för steg

 

Steg 1 – Inledning och faktainsamling

Det allra viktigaste är att du som uppdragsgivare känner förtroende för oss företagsmäklare och att vi till fullo förstår din verksamhet. Vid ett första möte ställer därför ett antal frågor i syfte att lära oss din verksamhet för att på bästa vis kunna presentera företaget i ett prospekt för tilltänkta intressenter.

 

Steg 2 – Produktion och marknadsföring

I steg 2 arbetar vi tar fram ett försäljningsprospekt där du som uppdragsgivare godkänner beskrivningen av ditt företag, dess möjligheter, ekonomiska förutsättningar mm. Försäljningsprospektet innehåller även en sammanfattande SWOT – där vi tydliggör styrkor och svagheter, möjligheter och eventuella hot.

Tillsammans bestämmer vi sedan strategi för kommunikationen till marknaden som kan vara öppen eller dold (dvs inte uttalat vilket företag som avses). Du väljer. Var skall vi synas och presentera ditt företag. Här har vi flera olika möjligheter som annonsering, direktutskick till utvalda intressenter mm.

Vartefter intresseanmälningarna kommer in hanterar vi dessa där man först erbjuds fyll i ett sekretessavtal innan ytterligare information om verksamhet tillsänds. Även här väljer du vem som skall få ta del av informationen.

 

Steg 3 – Inledande förhandling

När vi identifierat och kvalificerar spekulanterna vidtar möten, inledande förhandling med indikativ budgivning, förhandling av köpeskilling och andra nyckelvillkor i överlåtelsen.

När vi därefter kommit till samförstånd om ett avslut med någon av spekulanterna så skrivs en avsiktsförbindelse – ett Letter of Intent (LOI) – som innehåller nyckelvillkoren i den tänkta affären
och överlåtelsen. Inte helt sällan innehåller denna fasen att köparen erlägger en kontantlikvid och handpenning för att bägge parter skall kunna känna sig säkra på att affären genomförs.

 

Steg 4 – Företagsbesiktning – avtalsförhandlingar

Tiden mellan Letter of Intent fram till dess att de nya ägarna tillträder används till att göra en företagsbesiktning eller som det vanligare kallas Due Diligence (DD) samt att lära sig verksamheten mera på djupet.

Här går man igenom företaget mera i detalj med avseende på ingångna avtal och kontrakt, affärsläge mm. Träff med personal och olika leverantörer, banker mm kan förekomma under besiktningen där även ekonomiska underlag genomlyses.

Under denna delen i processen tar man även fram det slutgiltiga aktieöverlåtelseavtalet som vid dess undertecknade ersätter det LOI som tidigare tecknats.

 

Steg 5 – Tillträde

Tillträde av verksamheten (aktier eller inkråm) sker vanligtvis på en Bank då en ekonomisk transaktion ligger till grund för själva köpet.

Vid tillträde har vi som mäklare upprättat en tillträdes promemoria som följs enligt nedan.

  • Erläggande av köpeskillingen till Säljarens konto alternativt till ett klientmedelskonto
  • Anteckna köparen som ägare i bolagets aktiebok 
  • Överlämnade av aktiebok och aktiebrev i bolaget
  • Tillse att rådighet över bolagets konton överförs
  • Utfärdande av generalfullmakt för av Köparen utsedda personer
  • Genomförande av extra bolagsstämma
  • Anmälan om ändring av ovan till Bolagsverket